Säännöt ja liittyminen

Jos haluaisit liittyä yhdistykseen, täytä ja lähetä jäsenhakemus.

 

Espoon seudun käsityöyhdistys ry:n säännöt

Postiosoite:

Espoon seudun käsityöyhdistys ry

Töyrymäki 44

02760 Espoo

Rekisterinumero 167774

www.espoonkasityoyhdistys.fi

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Espoon seudun käsityöyhdistys ry, Esbonejdens hantverksförening rf, ja sen kotikunta on Espoo.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää käsi- ja taideteollisen toiminnan yleisiä edellytyksiä alueellaan.

Ylläpitää ja säilyttää eri kulttuuriperinteitä, erityisesti käsityöperinnettä, kehittää jäsentensä yksittäisiä ja yhteisiäluovia toimintoja sekä kohottaa jäsentensä ammattitaitoa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

– tekee yhteistyötä samoihin päämääriin pyrkivien tahojen kanssa sekä koti- että ulkomailla

– harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa

– järjestää kokouksia, harrastus-, koulutus- ja yleisötilaisuuksia, kilpailuja ja näyttelyjä

– antaa neuvoja ja ohjausta käsityötuotteiden mallien suunnittelussa, tuotekehittelyssä, työvälineiden ja raaka-aineiden hankinnassa

– ohjaa jäseniään heidän tuotantotoiminnassa

– pitää yllä alansa kirjastoa

– välittää jäsenilleen omakustannushintaisia käsityömateriaaleja

– edistää käsi- ja taideteollisuutta muillakin vastaavilla tavoilla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

– anoa määrä- ja apurahoja erilaisilta julkisilta yhteisöiltä

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

– toimeenpanna arpajaisia, rahainkeräyksiä ja myyjäisiä

– harjoittaa kanttiinitoimintaa sekä pienimuotoisten tuotteiden kuten esim. korttien myyntiä

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sitä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja kannattajajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Kunniajäseneksi, jolla on erityisoikeus ja puhevalta mutta ei äänioikeutta, voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai erinomaisella tavalla edistänyt käsi- ja taideteollisuutta.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kahtena perättäisenä kalenterivuonna tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 5-8 muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa olevat jäsenet valitsee hallitus sopivaksi katsomallaan tavalla, sen jälkeen erovuoro määräytyy vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänteen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, toisen hallituksen jäsenen tai jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

8 § TILIKAUSI JA TILITARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tilikautta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettu asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella

äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Varsinaisilla yhteisöjäsenillä on oikeus lähettää yksi sen valtuuttama äänivaltainen edustaja yhdistyksen kokoukseen. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannattajajäsenenä olevan jäsenyhteisön puolesta on kokouksessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

9 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on yksi vuosi.

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.